Dla rodziców i uczniów
o RODO

Informacja o Administratorze
spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • Administratorem pozyskanych danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Mikołaja Kopernika  we Włocławku,                                       ul. Cyganka 6/10,  tel. 54  232-58-35  e- mail: sp3wlocl@gmail.com

 

 • Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskanych danych jest Pani Małgorzata Dudzińska – dyrektor szkoły, tel.54 232-58-35 e- mail: sp3wlocl@gmail.com

 

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, 

tel.  54 427-01-58, adres e-mail:  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły, SIO.

 

 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

 

 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

 

 •  Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 • Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

 

 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

 

 • przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

 

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO

 

 • Podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

Niniejszym informuję, że w Szkole  Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku jest uruchomiony całodobowo na terenie korytarzy oraz przed wejściem głównym do budynku i na parkingu szkoły monitoring z wykorzystaniem kamer obejmujących wizję.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu zostają zapisane maksymalnie do 30 dni i mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochronę mienia i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

 

Obowiązek informacyjny ZFSŚ.pdf

 

1. Klauzula ogólna (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodzicówopiekunów prawnych i uczniów).pdf

2. KLAUZULA PODCZAS REKRUTACJI PRACOWNIKÓW.pdf

3. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO.pdf

4. Klauzula informacyjna- monitoringu wizyjny.pdf

5. Klauzula informacyjna o wizerunku ucznia, pracownika.pdf

6. Klauzula informacyjna udostępniania informacji publicznej.pdf

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA-2.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW.pdf

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o  sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku realizacją procesu kształcenia z  wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość (dalej: zdalne nauczanie), a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zdalnym nauczaniem jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku.

Dane adresowe: ul. Cyganka 6/10 87-800 Włocławek

 1. Z Inspektorem ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się poprzez: email: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

 2. Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców, opiekunów prawnych) pracowników (nauczycieli) będą przetwarzane w celu prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym) w związku z realizacją: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 poz. 164 t.j.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane osobowe zostaną udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach kształcenia na odległość.

 5. Pani/Pana dane nie są przekazywane do poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Dane będą przechowywane przez czas korzystania z platformy edukacyjnej.

 7. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia kształcenia na odległość jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bez przetwarzania ww. danych osobowych realizacja nauczania na odległość nie będzie możliwa.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;

  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO;

  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

  5. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

11). Pani/Pana/ dane osobowe mogą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i mogą podlegać profilowaniu.


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


Wersja do druku
pomoc