Godło Polskie
Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3
we Włocławku
im. Mikołaja Kopernika
54 232 58 35 sp3wlocl@gmail.com

Godło Polskie Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku im. Mikołaja Kopernika

Deklaracja dostępnościSzkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku im. Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku.

Data publikacji strony internetowej: 2024-02-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Na stronie zamieszczono dokumenty jako skan wersji papierowych,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-12. Deklarację sporządzono na podstawie badania wewnętrznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Gołębiewski.
E-mail: sp3wlocl@gmail.com
Telefon: 54 232 58 35

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Grzegorz Gołębiewski, sp3wlocl@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 232 58 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Cyganka 6/10, 87-800 Włocławek

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy w budynku. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody nie mają spocznika. Przy schodach zamontowane są barierki.
 3. Brak pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na parterze szkoły jest platforma umożliwiająca dostęp na parter szkoły, gdzie znaduje się sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet kierownika, gabinet logopedy, dyżurka szkoły i sale lekcyjne.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

pomoc