Dla rodziców i uczniów
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włocławku

Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włocławku.

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Na stronie zamieszczono dokumenty jako skan wersji papierowych,
  • Dla informacji brak właściwej relacji,
  • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
  • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
  • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
  • Strona internetowa nie posiada języka określonego w atrybucie lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie badania wewnętrznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Chmielewska, a.chmielewska@mopr.wloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 423 23 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Cyganka 6/10, 87-800 Włocławek

Sposób dojazdu

Dojazd transportem publicznym do Placu Kopernika linia nr 12.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście główne (dla interesantów) do szkoły znajduje się od ul. Cyganka. Wejście to posiada podjazd dla niepełnosprawnych a szerokość drzwi umożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem znajduje się szereg miejsc parkingowych. Budynek jest trzykondygnacyjny bez windy. Nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat szkoły mieści się na parterze. Po korytarzach istnieje możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Na teren szkoły można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

`
pomoc