Godło Polskie
Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3
we Włocławku
im. Mikołaja Kopernika
54 232 58 35 sp3wlocl@gmail.com

Godło Polskie Godło Polskie
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włocławku im. Mikołaja Kopernika

Patron i historia szkołyMIKOŁAJ KOPERNIK

19 .02. 1473 - 24 .05 1543

 

Mikołaj Kopernik   -  polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, przy ul. Św. Anny (obecnie ul. Kopernika), w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary pochodzącej z rodziny Watzenrode (zm. po 1495).Ród Koperników pochodził ze śląskiej wsi Koperniki nieopodal Nysy. Mikołaj Kopernik ukończył w 1491 roku naukę w szkole parafialnej przy kościele św. Jana w Toruniu .W tej szkole nauczył się łaciny, podstaw matematyki i astronomii. Na przełomie 1491/1492 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, wpisując się do metryki jako Nicolaus Nicolai de Thuronia. Czasy jego krakowskich studiów przypadły na okres świetności tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-matematycznej. Był m.in. uczniem astronoma Wojciecha z Brudzewa. Studia ukończył bez uzyskania tytułu magister artium w 1495. W tym też roku został kanonikiem warmińskim, funkcji tej jednak jeszcze wtedy nie objął wobec oporu kapituły warmińskiej. W 1496 roku rozpoczął studia prawnicze w Bolonii, wpisując się w styczniu 1497 do albumu nacji niemieckiej bolońskiego Uniwersytetu Jurystów .W Bolonii został bliskim współpracownikiem astronoma Dominika Marii Novary. 20 października 1497 objął przez pełnomocników kanonię warmińską. W roku 1500 odbył wraz z bratem Andrzejem Kopernikiem praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. Tam obserwował w nocy z 5 na 6 listopada zaćmienie Księżyca. W Wiecznym Mieście dał serię prywatnych wykładów, podważających współczesne mu założenia matematyczne astronomii. W 1501 na krótko powrócił na Warmię, po czym uzyskał zgodę kapituły warmińskiej na rozpoczęcie kolejnych studiów medycznych w Padwie, kontynuując studia prawnicze. Wraz z bratem Andrzejem wkrótce udał się do Włoch. 31 maja 1503 roku w Ferrarze został doktorem prawa kanonicznego. W Padwie skończył studia medyczne i uzyskał prawo do wykonywania praktyki lekarskiej. Z nominacji kapituły warmińskiej został w 1507 roku osobistym sekretarzem i lekarzem swojego wuja biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode. Odtąd rezydował i mieszkał na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Brał udział prawie we wszystkich czynnościach dyplomatycznych i administracyjnych biskupa. Uczestniczył m.in. w zjazdach stanów Prus Królewskich. W 1507 był obecny na koronacji Zygmunta I Starego w katedrze wawelskiej. W 1509 uczestniczył w sejmie krakowskim. Wtedy też dał do druku w krakowskiej oficynie Jana Hallera swój przekład prozą na łacinę z greki zbioru 85 wierszy w postaci fikcyjnych listów. W roku 1510 przeniósł się do Fromborka i sporządził mapę WarmiiPierwszym utworem poetyckim Kopernika był zamieszczony w epitalamium Jana Dantyszka grecki epigramat z 1512, napisany z okazji ślubu Zygmunta Starego z Barbarą Zápolyą. W kwietniu 1512 uczestniczył w wyborze nowego biskupa warmińskiego Fabiana Luzjańskiego. Złożył następnie przysięgę wierności królowi Polski Zygmuntowi I. Na apel Soboru Laterańskiego w 1513 roku opracował i wysyłał do Rzymu własny projekt reformy kalendarza. Wówczas też otrzymał od kapituły warmińskiej dom we Fromborku. We Fromborku przeprowadził około 30 zarejestrowanych obserwacji astronomicznych. Obserwował m.in. Marsa i Saturna, przeprowadził serię czterech obserwacji Słońca. Odkrył wówczas zmienność mimośrodu Ziemi i ruch apogeum słonecznego względem gwiazd stałych. W 1516 został wybrany przez kapitułę warmińską administratorem dóbr wspólnych kapitulnych, z siedzibą w Olsztynie. W czasie wojny polsko-krzyżackiej 1519–1521, wobec opuszczenia Warmii przez większość członków kapituły, na barkach Kopernika spoczęło zadanie obrony zamków warmińskich. Wzmocnił wówczas m.in. fortyfikacje zamku olsztyńskiego, tak, że nadciągające w 1521 wojska krzyżackie zrezygnowały z jego oblężenia.W styczniu 1520 został wydelegowany przez kapitułę do negocjacji z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Albrechtem Hohenzollernem

w sprawie zwrotu zagarniętego przez Krzyżaków Braniewa. W dowód uznania kapituła przyznała Kopernikowi tytuł komisarza Warmii. Napisał „ Traktatem o monetach”,

w którym w zwięzły sposób sformułował pięć podstawowych postulatów, współcześnie nazywanych monetarnymi.Kopernik opowiadał się między innymi za ścisłą kontrolą liczby mennic działających na obszarze Prus. Myśl ekonomiczna, w dziedzinie określanej obecnie jako polityka pieniężna, została później jeszcze bardziej rozwinięta. W 1528 Kopernik ukończył dzieło tłumaczone jako Sposób bicia monety.

W czasie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1520–21, na zamku w Olsztynie

w dniu 16 listopada 1520 roku własnoręcznie zredagował list do króla Zygmunta Starego prosząc go o pomoc zbrojną przeciw Krzyżakom. List Kopernika został przejęty przez Krzyżaków i nie dotarł do adresata. Jednakże król inną drogą dowiedział się o zagrożeniu głównej twierdzy w południowej Warmii i w końcu listopada 1520 nadesłał posiłki – stu zbrojnych pod dowództwem Henryka Peryka z Janowic Współpracował z Bernardem Wapowskim w opracowaniu mapy Królestwa Polskiego i Litwy.

W 1537 został zatwierdzony przez króla jako jeden z czterech kandydatów na biskupa warmińskiego.

Bazylei w 1541 roku  Mikołaj Kopernik dokonał ostatniej w swym życiu obserwacji astronomicznej (zaćmienia Słońca).W 1629 Jan Brożek odnalazł i opublikował łaciński poemat Mikołaja Kopernika Septem sidera. Zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku na skutek wylewu. Swój bogaty księgozbiór przekazał w testamencie diecezji warmińskiej. Książki te wraz

archiwum biskupów warmińskich i księgozbiorem kapituły warmińskiej w 1626 roku wpadły w ręce Szwedów, którzy splądrowali bibliotekę przy katedrze we Fromborku.

Z polecenia Gustawa II Adolfa zbiory te trafiły do biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali. Dzięki takim kulturalnym aspiracjom Gustawa Adolfa biblioteka w Uppsali posiada najsłynniejsze na świecie kopernikana. Ze szwedzkiego raportu Bibliotheca Copernicana

z 1914 roku wynika, że z 46 tomów kopernikańskich z notatkami astronoma 39 znajduje się w bibliotece uniwersyteckiej w Uppsali, dwa w uppsalskiej bibliotece Obserwatorium Astronomicznego i jeden w Szwedzkiej Bibliotece Narodowej. Obecnie zbiory te są obiektem polsko-szwedzkich projektów naukowych.

 

Historia szkoły

W 1952 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 utworzyło świecką siedmioklasową szkołę podstawową numer 3, której siedzibą stała się część budynku Placu Kopernika 1. W roku szkolnym 1971/1972 połączono dwie szkoły podstawowwe: nr 3 i nr 5 i oddano nowej szkole budynek przy ulicy Cyganka 6/10. Nowej szkole nadano imię Mikołaja Kopernika.

 

30 kwietnia 1973 r. podczas uroczystych obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Szkole Podstawowej nr 3 przekazano sztandar ufundowany przez zakład opiekuńczy Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Kujawy" i Komitet Rodzicielski.

 

W 1987 r. odnowiono elewację zewnętrzną szkoły i wtedy na naszym budynku pojawiła się sowa - autorem projektu był Henryk Domagała. Podczas obchodów Jubileuszu 35-lecia szkoły w 1988 r. przyznano naszej placówce tytuł "Zasłużony dla miasta Włocławka" i udekorowano sztandar szkoły odznaką "Za zasługi dla Miasta Włocławka". Obecny wygląd budynku to wynik remontu szkoły w roku 2007 r.

 

 

KALENDARIUM

1952 -  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 utworzyło świecką siedmioklasową Szkołę Podstawową numer 3, której siedzibą stała się część budynku  na Placu Kopernika 1.

1966- Kierownikiem szkoły zostaje Tadeusz Kieloch.

1967 -Zmiana kierownika, funkcje obejmuje Stanisława Freitag.

1971- połączono dwie szkoły podstawowe: nr 3  i  nr 5

          i oddano nowej szkole budynek przy ulicy Cyganka 6/10.

1974 -  Dyrektorem zostaje Tadeusz Popielarski. Szkoła otrzymuje puchar przechodni dla  Szczepu Harcerskiego za wzorową realizację  zadań alertowych.

1977 - Otrzymanie przez Szczep Harcerski sztandaru.

1987 - Dyrektorem zostaje Janina Zbawicka

1988 -  przyznanie szkole tytułu "Zasłużony dla miasta Włocławka" podczas    obchodów    Jubileuszu 35-lecia szkoły roku, udekorowanie sztandaru szkoły odznaką "Za zasługi dla Miasta Włocławka"

1999 -Szkoła Podstawowa nr 3 staje się sześcioletnią szkołą podstawową.

2002 - Uroczyste obchody 50 – lecia istnienia szkoły.

          Działalność  rozpoczyna Klub Sportowy „ Meta”

2003 - Dyrektorem zostaje Małgorzata Dudzińska

2023 -  Dyrektorem zostaje Grzegorz Gołębiewski 

 

 

Dyrektorzy

  • 1952-1966 p. Anna Malinowska
  • 1966-1967 p. Tadeusz Kieloch
  • 1967-1974 p. Stanisława Freita
  • 1974-1987 p. Tadeusz Popielarski   
  • 1987-2003 p. Janina Zbawicka
  • 2003-2023 p. Małgorzata Dudzińska           
  • 2023- obecnie p. Grzegorz Gołębiewski
 
 
HYMN SZKOŁY

Znalezione obrazy dla zapytania mikołaj kopernik portret

 

GDZIEŚ W CZASACH ODLEGŁYCH

GDZIE CZŁOWIEK BYŁ JAK CIEŃ

ŻYŁ TEN KTÓRY PIERWSZY ZNAŁ

CIAŁ NIEBIESKICH BIEG

 

BYŁ JEDNY BYŁ ODPOWIEDNI

BY OBWIEŚCIĆ NAM

NIM ŚWIAT SIĘ PRZEKONAŁ JUŻ

PRZESZEDŁ CHWAŁY BRAM

 

ZA TO

NASZ KOPERNIK MISTRZEM WIELKIM

CAŁĄ PRAWDĘ ZNAŁ

A MY DZISIAJ SIĘ UCZYMY

CZEGO DOKONAŁ

 

ZA TO

NASZ KOPERNIK MISTRZEM WIELKIM

ZA ŻYCIA SIĘ STAŁ

A MY DZISIAJ SIĘ UCZYMY

CZEGO DOKONAŁ

 

VULCAN - e-Dziennik
Rekrutacja


BIP
pomoc