Dla rodziców i uczniów
Aktualności

Przygotowanie praktyczne uczniów do egzaminu na kartę rowerową, czyli jazda na rowerze na szkolnym placu manewrowym.
Przygotowanie praktyczne uczniów do egzaminu na kartę rowerową, czyli jazda na rowerze na szkolnym placu manewrowym.

Karta rowerowa jest dokumentem, uprawniającym do poruszania się rowerem po drodze publicznej. Jazda w ruchu ulicznym wymaga dobrej znajomości zasad ruchu drogowego oraz określonych umiejętności.

Warunki uzyskania KARTY ROWEROWEJ

  • Do egzaminu za zgodą obojga rodziców może przystąpić uczeń, któremu do ukończenia 10 roku życia brakuje nie więcej niż trzy miesiące. Kartę rowerową wydaje mu się jednak dopiero z dniem ukończenia 10 lat.

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

  • przygotowanie roweru do jazdy

  • ruszanie z terenu płaskiego i pod górkę

  • jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”)

  • jazda po wyznaczonym torze

  • prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe (szczególnie znaki: A-5, A-7, A-8, A-10, A-16, A-17, A-29, B-1, B-2, B-9, B-20, B-21, B-22, C-2, C-4, C-5, C-12, C-13, C-13a, D-1, D-2, D-3, D-6 )

 

TERMINY:

Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych dziecka (formularz dostępny przy wejściu do szkoły) – konieczne do wypełnienia, z podpisem rodzica/ opiekuna ucznia i dostarczenia wychowawcy klasy lub nauczycielowi techniki do dnia 27.05.2022r.

Sprawdzian wiedzy teoretycznej odbędzie się 30. maja br. (poniedziałek).

Sprawdzian umiejętności praktycznych odbywać się będzie na odpowiednio przygotowanym boisku szkolnym, na placu manewrowym, w obecności komisji egzaminacyjnej, 02. czerwca br. (czwartek).

Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z rowerem wzorcowo przygotowanym do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym lub przystąpić do egzaminu na rowerze udostępnionym przez szkołę.

Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.

Całością spraw organizacyjnych związanych z uzyskaniem przez uczniów karty rowerowej kieruje szkoła.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu i dołącza do niego w formie załączników arkusze zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową.

 

 
Wersja do druku
pomoc