Dla rodziców i uczniów
Uwaga Rodzice - Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

W marcu rozpoczynamy rekrutację do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włocławku informuje, że od 4 maja 2023 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

1. Zapisy do wszystkich klas I w roku szkolnym 2022/23 odbywały się za pomocą systemu elektronicznego -

(w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputerów). Druki zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do szkoły będą dostępne w sekretariacie Szkoły.

(proszę kliknąć w poniższy link):

 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek 

 

 Druki zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do szkoły będą dostępne w sekretariacie Szkoły.

Wszelkie informacje oraz   „Formularz rekrutacyjny” (kartę zgłoszenia) należy pobrać ze strony https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (informacje można także uzyskać  w wybranej placówce).

Prosimy o elektroniczne wypełnienie dokumentów, wydrukowanie i złożenie w wybranej placówce wraz z oświadczeniami o spełnianiu kryteriów.

Ważne daty:

od 4 do 19 maja 2023 r.
Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
Zapisy dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu danej szkoły (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).
od 29 do 30 maja 2023 r.
Weryfikacja wniosków  i dokumentów.

31 maja 2023 r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.
od 01 do 07 czerwca 2023 r.
Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.
14 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Postępowanie uzupełniające:
od 26 czerwca do 10 lipca 2023 r.
Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Zapisy dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu danej szkoły.
od 13 lipca do 14 lipca 2023 r.
Weryfikacja wniosków i dokumentów.
  17 lipca 2023 r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.
od 18 do 19 lipca 2023 r.
Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.
21 lipca 2023 r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

ZARZĄDZENIE NR 11-2023 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

Uchwała XXX-54-2017

 

Dokumenty do pobrania:

1.Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023

2.Wniosek kandydata do szkoły .

 

- Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły osoby.

- Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata.

- Oświadczenie o miejscu zatrudnienia.

3.Oświadczenie o potwierdzeniu woli.

4.Poradnik_dla_rodzica.pdf

5.Klauzula informacyjna dla kandydatów

 

Szanowni Państwo!

Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w Zgłoszeniu do szkoły obwodowej lub Wniosku kandydata oraz umieścić podpisy obojga rodziców.

 

 

 

Procedura rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017, poz. 59)

 

  1. Obowiązek szkolny.

 

l. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

 

a) które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

b) dziecko 7-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,

c) spoza obwodu szkoły (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów) pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły,

d) w przypadku dzieci zameldowanych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu wszystkich chętnych z terenu miasta są jeszcze wolne miejsca,

e) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

- jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone.

3. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

4. Decyzję Dyrektor Szkoły wydaje na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

  1. Przyjęcie do szkoły.

 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone uchwałą Rady Miasta Włocławek.

2. Zapisów dzieci do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włocławku stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację na stronie internetowej szkoły.

4. Przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej rozpoczyna się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej", którą należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.sp3wloclawek.pl

5. Przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej", który należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.sp3wloclawek.pl

6. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia lub wniosek.

 

III . Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 

1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, która działa na podstawie Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej wprowadzonego zarządzeniem dyrektora szkoły.

3. Do klasy pierwszej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włocławku.

4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są z uwzględnieniem następujących kryteriów oraz punktów:

1) zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Miasto Włocławek- 12 punktów

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczać do tej szkoły - 5 punktów.

3) ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 3 punkty

4) zamieszkiwanie w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców w opiece nad kandydatem - 1 punkt.

5. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły, uwzględniając proporcjonalny stosunek liczby chłopców do dziewcząt. W przypadku wolnych miejsc w klasach uwzględniane są prośby rodziców.

6. Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać w miesiącu sierpniu po zakończeniu drugiego etapu rekrutacji.

               

Informacje n/t rekrutacji uczniów oraz wzory wniosków i zgłoszeń można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz w zakładce NABÓR na stronie www.sp3wloclawek.pl

 

 


Wersja do druku
pomoc