Dla rodziców i uczniów
Pedagog

Pedagodzy

mgr Bogumiła Żyłka

mgr Krystyna Czubryt

 

ZADANIA PEDAGOGA

I.Zadania ogólno wychowawcze
- Dbanie o realizację obowiązku szkolnego, udzielanie rodzicom porad w związku z trudnościami wychowawczymi i     problemami szkolnymi
- Dokonywanie badań okresowej sytuacji wychowawczej w szkole
II. Profilaktyka wychowawcza
- Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze
- Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
- Stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
- Udzielanie wychowawcom i nauczycielom pomocy w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
- Cykl zajęć o narkomanii, alkoholizmie i nikotynizmie
III. Praca korekcyjno - wychowawcza
- Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniów napotykających szczególne trudności w nauce
- Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego
IV. Indywidualna opieka pedagogiczno - psychologiczna
- Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychologicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
- Udzielanie porad uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
V. Pomoc materialna
- Organizowanie pomocy i opieki uczniom opuszczonym i osieroconym z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych  (mających szczególne trudności materialne)
- Organizowanie pomocy uczniom kalekim i przewlekle chorym
- Dbanie o dożywianie uczniów z rodzin mających złą sytuację materialną
- Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej
- Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich

Nie bój się prosić o pomoc.pdf

Broszura-Dzieci w wirtualnej sieci_wydanie III.pdf

Broszura-Nastolatki w wirtualnym tunelu.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 


Wersja do druku
pomoc