Dla rodziców i uczniów
Świetlica

Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:30 do 16:00

 

Pracownicy

 

mgr Aneta Ambrożkiewicz-Frydrych

mgr Elżbieta Marciniak

mgr Robert Szmalenberg

mgr Anna Krzemińska

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Do świetlicy szkolnej przyjmowani są wszyscy uczniowie, a w szczególności dzieci rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych.

2.Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą i stanowi jednostkę organizacyjną szkoły.

3.Zadaniem świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki i wychowania podczas zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności stosownie do potrzeb.

4.Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły.

 

 1. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki dydaktyczno-wychowawczej.

2.Do zadań świetlicy należy:

- tworzenie warunków do nauki własnej,

- organizowanie opieki, pomocy w nauce,

- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

- upowszechniane zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny i czystości.

 

III. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1.Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładami zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

2.Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy

szkoły.

IV. UCZESTNICY ZAJĘĆ ŚWIETLICY

1.Prawa uczestnika świetlicy:

- prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

- prawo do wpływu na planowanie pracy świetlicy.

2.Obowiązki uczestnika zajęć świetlicy:

- przestrzeganie regulaminu świetlicy,

- dbałość o porządek i wystrój świetlicy,

- poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy,

- kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć w świetlicy.

 

 1. WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY

1.Świetlica winna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej.

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

 1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci, których oboje rodzice pracują. W razie nagłej potrzeby istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy dzieci, które nie są zapisane, po uprzednim, wcześniejszym zgłoszeniu tego wychowawcy świetlicy.
 2. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów jest zapisanie dziecka do świetlicy (wypełnić podanie do świetlicy) oraz wskazać osoby, które będą dziecko odbierały. Należy podać adres i telefony kontaktowe z rodzicami.
 3. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od godziny 7:30 do 16:00.
 4. Dziecko musi zostać odebrane ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów do godziny 15:45.
 5. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy i braku kontaktu telefonicznego, wychowawcy świetlicy mają prawo powiadomić odpowiednie organy (w tym wypadku policję).
 6. W razie samodzielnego wychodzenia uczniów ze świetlicy, rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności za powrót dziecka do domu. Bez oświadczeń dziecko nie może opuścić świetlicy.
 7. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się. Zabrania się samowolnego wychodzenia uczniów ze świetlicy.
 8. Za zaginione aparaty telefoniczne i inne wnoszone urządzenia techniczne (np. MP3, MP4) świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Uczeń jest zobowiązany do poszanowania sprzętu świetlicowego i zabawek. Za zniszczenia odpowiadają rodzice.
 10. Każdy z rodziców lub opiekunów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świetlicy.

Wersja do druku
pomoc